از جمله ملزومات اخذ مجوز سازمانی و دستگاهی و در پی آن راه اندازی کسب و کارهای روستایی، چه در فعالیتهای کشاورزی محور و چه در فعالیتهای غیرکشاورزی محور و خدماتی از جمله گردشگری، انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی است. در واقع انجام این گونه مطالعات مبتنی بر شرح خدمات مصوب دستگاه مربوطه، به عنوان چراغ راهنمای توجیه پذیری یا عدم توجیه پذیری طرح مورد نظر است. ارائه خدمات تخصصی تهیه طرحهای توجیه فنی و اقتصادی کشاورزی، دامداری، صنعتی، تبدیلی، خدماتی و مدیریتی در حیطه توانمندیهای روستایار است. 

14.jpg
طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search