اگرچه در نگاه عموم جامعه، سرمایه صرفا به منابع مالی و اعتباری تعبیر می شود، اما سرمایه، دارای انواع گوناگونی است که برای ایجاد انواع کسب و کار و در زمان معین به آن احتیاج است. سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه مدیریتی و... از جمله آنهاست. معمولا این تلقی وجود دارد که در روستا به دلیل کمبود منابع مالی و ضعف ساختار اقتصادی، سرمایه رسوب نکرده و امکان استفاده از آن برای انجام طرح های کارآفرینی و اشتغالزایی مجود ندارد. به دلیل این نگرش متاسفانه چشم روستا به محرکهای بیرونی از جمله بخش دولتی یا سرمایه گذاران بزرگ خصوصی دوخته شده است. اما به صراحت باید اشاره کرد که راهبردهای بسیار کارایی جهت تامین سرمایه برای راه اندازی کسب و کارهای روستایی وجود دارد. روستایار با مطالعه و بررسی شرایط سرمایه گذاری در روستای هدف، راهبردهای امکان پذیر تامین سرمایه را ارائه و پیاده سازی آنها را مدیریت خواهد کرد تا سرمایه لازم برای کارآفرینی توسط جامعه روستایی مهیا گردد.

11.jpg
12.png

فرصتهای سرمایه گذاری در روستا

امروزه تقاضا برای برخورداری از داشته­های روستایی رو به افزایش است. مصادیق زیادی از جمله محصولات کشاورزی و دامی ارگانیک، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، خانه های دوم، گردشگری روستایی، صنایع دستی روستایی و ... هر کدام یک فرصت سرمایه گذاری تلقی می شود. اما این مصادیق ذکر شده برای تبدیل شدن به یک فرصت سرمایه گذاری که کلیه ابعاد آن، چه برای سرمایه گذار و چه برای مصرف کننده بررسی شده باشد، باید از دالانهای مطالعاتی تخصصی گذر کند.  فرصتهای سرمایه­گذاری در روستا دارای ویژگیهای درخشانی است اما باید با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در کشور به فرصتهای سرمایه­گذاری غیر آب محور توجه شایانی کرد. روستایار زمینه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری هر روستا را توسط جامعه روستایی فراهم و با ایجاد پل ارتباطی میان اشخاص حقوقی و حقیقی سرمایه گذار و صاحبان فرصتهای سرمایه گذاری، نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز، اثر بخش خواهد بود. 

تشکیل و پیگیری پرونده های اخذ تسهیلات خرد و کلان روستایی

یکی از راه­های تامین سرمایه اخذ تسهیلات است. بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای اعتباری مختلف (صندوق توسعه منابع ملی، صندوق کارآفرینی امید و ...) به عنوان منابع توزیع کننده تسهیلات هستند. اما اخذ تسهیلات و وام برای طرحهای اشتغالزایی (تولیدی و خدماتی) روستایی با چالشهایی مواجه  است. روستایار با آگاهی از اصول،آیین نامه ها، ضوابط، شرایط و محدودیتهای رایج، آمادگی ارائه خدمات تشکیل و پیگیری پرونده های اخذ تسهیلات خرد و کلان، برای طرح های گوناگون روستایی را دارد.

13.jpg
طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search