وبلاگ

وبلاگ

کارگاه کاربردی "راهبردهای بازاریابی گردشگری سلامت"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به مزیتهای نسبی گردشگری سلامت (تندرستی، درمانی و...) در ایران و جهت تقویت بازاریابی موثر در بخش، کارگاه "راهبردهای بازاریابی گردشگری سلامت" در اصفهان و در اواسط تیرماه جاری برگزار خواهد شد. این کارگاه چهار ساعته در دو بخش با محورهای "بازارهای جدید گردشگری در ایران" و "راهبردهای بازریابی گردشگری سلامت" توسط دکتر مهدی راست قلم و مجید معصومی ارائه خواهد شد.

طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search