درباره ما

تیم تخصصی "روستایار" تلاش دارد تا با کاربست راهکارهای علمی برنامه ریزی، سرمایه گذاری وکارآفرینی روستایی به عنوان پایگاهی جهت ارائه خدمات تخصصی روستایی، فعالیت فراگیر نماید. بسته های کارآفرینی، راه اندازی کسب و کار، توسعه و رونق کسب و کار، تجاری سازی محصولات و خدمات روستایی، بانک ایده روستایی، بسته های سرمایه گذاری روستایی، طرحهای توجیه فنی و اقتصادی کشاورزی و غیر کشاورزی محور، فرایندتسهیلات، فرایند موافقت اصولی وزارتی، سازمانی و دستگاهی، کارگاه های آموزشی- انگیزشی و پیاده سازی فرایند روستای خلاق، بخشی از خدمات تخصصی "روستایار" خواهد بود. "روستایار" در پی آنست تا بتواند با بهره گیری از ظرفیتهای انسانی، علمی، محیطی و ... زمینه پیشرفت پایدار مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته را فراهم آورده و گامی موثر در پویایی و بالندگی کشور ایران بردارد. 

طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search